• Pi拍錢包捐款x康善基金會 公益捐款上線

Pi拍錢包 公益愛心捐款

操作流程:

請先下載Pi拍錢包app成為Pi拍錢包會員‚就可依照以下捐款步驟進行捐款服務喔!

步驟1:開啟Pi的QRcode掃描功能,掃描我的帳號條碼或在首頁直接輸入我的商店代碼「1497104832

       

Pi商店代碼

1497104832

   

步驟2:輸入付款金額‚填寫各項捐款人資訊您的愛心捐款即可完成!

                                              

 

 

 

 

 

報名準備開始